romani_editedRomani2Natyadarpan_NanaDRAMA_editedAvarat_Natya_SamAjra_Vishamabhog_editedNOVEL_editedSmaranshakti Front_Sudrudhvins

Sunday, March 23, 2008

ब्रेव्हो मदर!

तुझा घराणी राजदंडुका…
दंडकारण्यात पिचमरत
भौमितिक वाढणारी
लव्हाळी जनावरप्रजा
खुर्च्याखुर्च्यांमधून लादमांडले
लीदबनले अरण्यराज एकासरस एक
आयाळीतल्या चलनी झिरमिळ्या कुरवाळत स्वस्थं
अटकपत्रांचे झेंडे जामीनदांडीवर फलकावत अढळ
एका चक्रावर तीन… तर?...
ब्रेव्हो मदर… ब्रेव्हो!

No comments: