romani_editedRomani2Natyadarpan_NanaDRAMA_editedAvarat_Natya_SamAjra_Vishamabhog_editedNOVEL_editedSmaranshakti Front_Sudrudhvins

Wednesday, February 27, 2008

काही चारोळ्या... प्रेमाआधी... प्रेमानंतर...

प्रेमाआधी...

मी माझं ह्रदय उघडून
त्याना मिठीत घेऊन बसलो
ते निखारे होऊन अस्तनीत कधी गेले
कळलंच नाही!...

ह्या ह्रदयाला साला आता
सीलंच ठोकलं पाहिजे!
सगळ्यानी आतबाहेर करून
दार खिळखिळं करून टाकलंय!...


प्रेमानंतर...
तुझा हात माझ्या केसांमधून फिरतो
तेव्हा मी गर्तेतून परततो!
एक कर! हात तसाच ठेव!
मग बघ कसा मी जगतो!!!...

तुझं प्रेम मला किती
गुदमरऊन टाकणारं
झालोय जरी तुझा तरी
चक्राऊन सोडणारं!!!...
Post a Comment